white gold yellow diamond pendant

white gold yellow diamond pendant